top of page

"צדיק כתמר יפרח" אתר לשימור המורשת הבבליתבאתר זה ימצא הקורא חומרים רבים ומגוונים של המסורת הרוחנית הבבלית, שהוקלטו, לוקטו, עובדו, מוינו וקוטלגו על-ידי איש החסד הרב עזרא דשט ז"ל, שזהו לו מפעל חייו.

באתר שמורים חומרי המורשת הבאים:

  • הקראת כל ספרי התנ"ך על טעמיהם ודקדוקם בהגייה בבלית, בצירוף תמליליהם המנוקדים והמוטעמים, חלקם עם פירוש ייחודי, המעובד עבור ילדים על פי מפרשי התנ"ך.

  • הקלטות של כ-400 תפילות, קינות, והקראות ממעגל השנה המבוצעים בהגייה בבלית ע"י חזנים שונים. (בין ההקראות נמצא גם את ההגדה ופרקי-האבות בצירוף תמליליהם המנוקדים).

  • הקלטות של קרוב ל-500 פיוטים ממעגל השנה, מסודרים לפי הספר "ספר שירים – תהילת ישרים השלם" מאת צאלח מנצור, המבוצעים בהגייה בבלית ע"י חזנים שונים.

  • הקלטות של למעלה מ-200 אירועים תורניים שונים, תפילות יחיד וקהל, חזנות, קריאה מוטעמת ובניגון, שירה ונגינה, שיחה והוראה, המושמעים ע"י רבנים, חזנים, מורים וקהלים שונים מהעדה הבבלית.

  • קורס קריאה מדויקת בתנ"ך אותו פיתח והנחיל הרב עזרא דשט ז"ל. הוא ראה בקריאה המדויקת את היסוד לשימור מורשת יהדות-המזרח, שעליו מבוסס גם הפיתוח ההדרגתי של התלמידים למדרגות הלימוד הגבוהות, כסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה.

האתר הוקם על-ידי משפחתו, במטרה לשמר, לתת אפשרות לכל דורש, לקרוא, לשמוע, להתרשם וללמוד, לקיים את דברי המדרש (אבות דרבי נתן פרק מא): "תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא וייטול".


bottom of page