top of page

קול קורא לפרסי אח"י לשנת 2022 - עדכון תאריך הגשה


האגודה לעידוד המחקר, הספרות והאמנות מיסודם של יוצאי עיראק בישראל (אח"י) מכריזה על הגשת מועמדויות לפרס אח"י לשנת 2022.


רשאי להגיש מועמדות מי שמלאו לו 18 שנים והוא עוסק בתחומים הבאים:

א. בתחום המחקר.

ב. בתחום הספרות והשירה.

ג. בתחום המוסיקה.

ד. בתחום אומנויות הבמה.

ה. בתחום המחול.

ו. בתחום האומנות והעיצוב.


בנוסף, יוענק פרס מפעל חיים ליוצא קהילת יהודי עיראק על תרומתו הייחודית למען הקהילה והחברה בישראל.

כמו כן, יוענקו מענקי עידוד למבחר ספרי זיכרונות שהתפרסמו.

ניתן להוריד את תקנון הפרס וטופס הגשת המועמדות מתחתית עמוד זה.


נא לשלוח את בקשת המועמדות לאגודת אח"י מרכז מורשת יהדות בבל, שדרות מרדכי בן פורת 83 אור יהודה,

או למסור ידנית במזכירות המרכז.

יש לציין על המעטפה: עבור פרס אח"י.

מועד אחרון להגשת בקשות מועמדות הוא עד 15 בספטמבר 2022


הגשת מועמדות נחשבת רק כאשר הטפסים התקבלו בפועל בכתובת הדואר המפורטת לעיל. בקשות שיגיעו לאחר המועד הנקוב, בקשות לא מלאות או בקשות שיכילו חומר שאינו כנדרש, לא יכללו ברשימת המועמדים לפרס. אישור על קבלת הטופס יועבר בדוא"ל חוזר.


המודעה פונה לנשים ולגברים כאחד.

הענקת הפרס מותנית בזמינות תקציבית והאגודה אינה מתחייבת להעניק פרסים לכל אחת מהקטגוריות בכל שנה.


תקנון הפרס וטופס הגשת המועמדות בהמשך המסמך.


לבירורים: גב' דיאנה עקירב טל: 053-7458805

כתובת מייל :ahi@bjhc.org.ilתקנון פרס האגודה לעידוד המחקר, הספרות והאומנות (אח"י

כללי

האגודה לעידוד המחקר, הספרות והאומנות (אח"י) נוסדה ע"י יוצאי עיראק בישראל בשנת 1976 ופועלת מאז 2016 במסגרת מרכז מורשת יהדות בבל.

מטרת הפרס

פרס אח"י נועד:

א. לשמר ולטפח את ההיסטוריה והמורשת של יהודי בבל באמצעות המחקר, הספרות והאומנות.

ב. לעודד את הכתיבה המחקרית והיצירה הספרותית והאומנותית בקרב יוצאי קהילת יהודי בבל בישראל.

ג. לבטא הוקרה על תרומתם של אנשים מקהילת יהודי עיראק לחברה בישראל.


הפרסים יוענקו בקטגוריות הבאות:

א. פרס מפעל חיים

1) הפרס נועד לבטא את ההוקרה של קהילת יוצאי עיראק בישראל לפועלו ותרומתו של מקבל הפרס לחברה הישראלית ולקהילת יהודי בבל.

2) זכאי לקבל את הפרס מועמד מיוצאי קהילת יהודי בבל מגיל 60 ואילך .

3) מי שזכה בפרס זה לא יוכל לזכות בו פעם נוספת.

4) הפרס הינו תעודת הוקרה ואינו פרס כספי.


ב. פרס אח"י לכותבים ויוצרים בתחומים הבאים:

1) מחקר

2) ספרות ושירה

3) מוסיקה

4) אומנויות הבמה

5) מחול

6) אומנות ועיצוב


ג. מענקי עידוד לספרי זכרונות

1) המענקים נועדו לעודד את יוצאי קהילת יהודי עיראק לכתוב ולפרסם את זיכרונותיהם.

2) מענקי העידוד יינתנו למבחר ספרים שפורסמו ולא לכתבי יד.


הפרס יינתן רק לפרסומים/יצירות שפורסמו או הוצגו.

אין להגיש אותה יצירה שוב אם הוחלט לא להעניק לה פרס.


צוות השופטים

צוות השופטים ימנה לא פחות משלושה שופטים ובכל מקרה מספר השופטים יהיה אי-זוגי. תוקף המינויים יהיה לאותה שנה בלבד.

לחברי ועדת השיפוט יתמנו נציגים מהנהלת האגודה ואנשי תרבות בולטים או בעלי מעמד מקצועי בתחומי הפרס.

חל איסור על מגישי המועמדות ליצור קשר במישרין עם ועדת השיפוט. במקרה כזה, תיפסל המועמדות.


אמות המידה להענקת הפרסים

אמות המידה לבחירת הזוכה בפרס ע"י ועדת השיפוט הן האיכות האמנותית של היצירה והתאמתה למטרות הפרס, וחשיבות תרומת היצירה לטיפוח ושימור ההיסטוריה והמורשת של יהודי בבל.


זכאות לקבלת הפרס

מי שמלאו לו 18 שנה.

מי שזכה בפרס זה בעבר לא יהיה זכאי להגיש מועמדות לפרס, אלא בחלוף 3 שנים מסיום השנה הקלנדרית שבגינה ניתן לו הפרס, ובכל מקרה לא ניתן לקבל את הפרס יותר מפעמיים.

חברים בהנהלת האגודה לא יוכלו להגיש מועמדות לקבלת פרס.

חברים בוועדת השיפוט לא ידונו במועמדים שהם קרובי משפחתם.


הנחיות כלליות

הפרסים יוענקו בטקס חגיגי שיערך בכל שנה בחג החנוכה בהשתתפות הזוכים בפרסים. האגודה רשאית שלא לעשות כן משיקולים תקציביים, מקצועיים, או אחרים.

טקס הענקת מענקי העידוד יערך בנפרד.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.


שאלון מועמדות לפרס אח"י

טופס הגשת מועמדות לפרס אח"י לעידוד המחקר, הספרות והאומנות מיסודם של יוצאי עיראק בישראל


א. פרטים אישיים:

שם פרטי:_____________________________

שם משפחה:___________________________

כתובת:_______________________________________________________

טל' בבית:_______________ טל' נייד:____________________ פקס:________________________

דואר אלקטרוני:__________________________ גיל:______________________

מס' ת"ז:__________________

האם המועמד אזרח ישראל: כן / לא

מספר שנות פעילות בתחום (מניין השנים נמנה מעת שמלאו למועמד 18 שנים): ____

האם המועמד זכה בעבר בפרס כלשהו מטעם אח"י? אם כן, אנא פרט על מה ניתן הפרס ובאיזו שנה __________________________________________________________________________________________________________________________

אני מתכבד להגיש את מועמדותי לפרס באחד מהקטגוריות הבאות (סמן ב-X):

  • פרס אח"י למפעל חיים (ליוצרים מגיל 60 ומעלה)

  • פרס אח"י לעידוד יוצרים באחד או יותר מן התחומים הבאים:

מחקר

ספרות ושירה

מוסיקה

מחול

אומנויות הבמה

אומנות (ציור, פיסול, עיצוב, אוצרות וכו')

תחום אחר

מענק עידוד על פרסום ספר זיכרונות


סוג היצירה שהוגשה (לדוגמא בתחום הספרות – ספר שירה, ספר פרוזה, ספר עיון, ספר זיכרונות וכיו"ב): _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________


ב. הריני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי לעיל וכל המסמכים שצירפתי נכונים.

ג. הריני מצהיר כי אני מכיר את תקנון פרס אח"י ומסכים לכך כי המועמדות המוגשת כפופה להוראותיו.שם מלא וחתימה: _________________________מגיש הבקשה עבור המועמדים הנ"ל


במקרה שהבקשה מוגשת שלא על ידי המועמד/ים לפרס, נא למלא את הפרטים הבאים:

שם משפחה _____________________________

שם פרטי __________________________

כתובת ___________________________ מיקוד ______________

טלפון ___________________

מקום עבודה____________________________________________

כתובת ___________________________ מיקוד ___________

טלפון ___________________

דוא"ל:________________________________________________

אופן ההכרות עם המועמד: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


הסכמת המועמד להגשת הבקשה לפרס: __________________________________

תאריך:_____________________________


במקרה שהגשת המועמדות בוצעה על-ידי גורם שלישי – נדרשת הסכמת המועמד.

מועמדות לפרס תתייחס אך ורק לאדם שהוא בין החיים.

השאלון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.


מסמכים מצורפים:

א. יש לצרף את טופס בקשת המועמדות ולהגישו חתום יחד עם כל החומר הנלווה כמפורט ולשלוח בדואר לאגודת אח"י מרכז מורשת יהדות בבל שד' מרדכי בן פורת 83 אור יהודה או להביאו ידנית למזכירות מרכז מורשת יהדות בבל באור יהודה.

ב. יש לצרף קורות חיים וצירוף עבודות או יצירות המוגשות לפרס.

ג. אם היצירה היא ספרותית/מחקר/ ספרי זיכרונות – נא לצרף 3 עותקים.