top of page

השבת


שני כלים קטנים בצורת מגן דוד מחוברים זה לזה בידית אחיזה. לכלים מכסה בצורת משושה.
מלחייה, עיראק, בגדאד, סביבות 1944, כסף, יציקה, תרומת חנינה ציון לזכר חביבה שם טוב.

אוצרת: אורלי בחר-לוי

יהודי בבל נהגו לקבל את השבת בפאר ובהדר. התערוכה מתמקדת בשולחן השבת, סביבו נערכו הקידוש, המסמל את כניסתה וההבדלה, המסמלת את יציאתה. שולחן השבת המואר ממוקם על רקע סבכת חלון, מוטיב עיצובי הלקוח ממבנה הבית היהודי המסורתי בעיראק ותצלום משפחה יהודית בגדאדית טיפוסית. על השולחן מוצבים תשמישי מצווה וטקסטילים בעיצוב אופייני ליהודי עיראק כמו גם פיתות עיראקיות, נר והדסים. שולחן השבת ה"מרחף" מסמל את המשך שימור המסורת גם לאחר העזיבה מעיראק.


bottom of page