top of page

תפוצת יהודי בבל


קערית עגולה עמוקה המעוטרת מסביב בשתי רצועות בדגם גיאומטרי, בין הרצועות כתובה הכתובת: לחם לרעבים לבית הכנסת בית אל תכב"ץ.
קערית צדקה, תרומת בית הכנסת "בית אל", כלכותה, תחילת המאה העשרים. כסף טהור בטכניקת חקיקה וריקוע.

בסוף המאה ה-18 החלה להתהוות תפוצת יהודי בבל בגולה. תחילה במזרח הרחוק ולאחר מכן באירופה, אוסטרליה וצפון אמריקה. קהילות אלה המשיכו לקיים קשרים הדוקים עם קהילת האם בבבל אך במקביל הושפעו רבות מהתרבות המקומית. בתערוכה מוצגים מפה של תפוצת יהודי בבל כמו גם פריטי יודאיקה ורהיטים מהקהילות במזרח הרחוק ובאנגליה, מהם ניכרות ההשפעות המקומיות.


bottom of page