top of page

ההנהגה בעת העתיקה


שחזור דגם הישיבות הגדולות בתקופת ראשית הגולה. מתפללים יושבים בישיבה מזרחית על מחצלות. הם לבושים בגלימות וחבושים בטורבן לראשם.
קטע מדגם הישיבה בבבל מתקופת התלמוד שהגיעה עד למאה החמישית לספירה, גבס ויריעות יוטה. תרומת חנה קזז, לואיז, ודניאל קזז לזכרו של יחזקאל קזז.

לאחר חורבן בית שני, היתה הקהילה היהודית בבבל למרכז החיים היהודיים. במשך למעלה מאלף שנה הנהיגה יהדות בבל את תפוצות ישראל באמצעות ראשות הגולה, ובעזרת הישיבות הגדולות נהרדעא, סורא ופומבדיתא, ששמרו על הגחלת הרוחנית של עם ישראל. בתערוכה מוצגות ידיעות על המלך יהויכין ובניו ועל הנביא יחזקאל בזמן שהותם בבבל.


bottom of page