top of page

נקש (ג'יג'י) רחל

ולדה בבגדאד 1928.
חברה בתנועת החלוץ.
בשנת 1949 נידונה למאסר של שנתיים וחצי באשמת פעילות ציונית.
בשנת 1951 עלתה במסגרת שלילת הנתינות.

נקש (ג'יג'י) רחל
bottom of page