top of page

רחמים ניסים

נולד בבגדאד בשנת 1927.
חבר בתנועת החלוץ.
במאי 1948 נידון לעשר שנות מאסר באשמת ציונות.
במאי 1957 עלה ארצה דרך טורקיה במסגרת שלילת הנתינות.

רחמים ניסים
bottom of page