top of page

שבתאי משה

נולד בבגדאד בשנת 1929.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1946 נתפס בעאנה בדרכו לארץ דרך סוריה, נידון לשנה מאסר באשמת ציוני המצטרף לאויבי המדינה.
בשנת 1947 עלה בדרך בלתי לגאלית.

שבתאי משה
bottom of page