top of page

(עמרם דוד (אבישי

נולד בארביל בשנת 1932.
השתתף בסמינר מדריכים במוצול, הדריך נוער בסניף ארביל.
היה מועמד לתפקיד בזרוע ההגנה.
בשנת 1950 עלה במסגרת שלילת הנתינות.
התנדב למשמר האזרחי, שימש כנהג בחברת אגד עד פרישתו לגמלאות.

(עמרם דוד (אבישי
bottom of page