top of page

(פרומן מרגלית (אריאלה עבדלנביא

נולדה בבגדאד.
הצטרפה לתנועת החלוץ והשתתפה בסמינר למדריכים, הדריכה קבוצות מבוגרים.

הצטרפה לזרוע ההגנה ושמשה מדריכה בעזרה ראשונה.
עסקה בהעברת נשק, אכסנה בביתה מועמדים לעליה ועסקה בהוראה בעיראק.
עלתה בשנת 1950.
עבדה במחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית עד פרישתה לגמלאות.

(פרומן מרגלית (אריאלה עבדלנביא
bottom of page