top of page

בבליה מנשה

נולד בבגדאד בשנת 1933.
באוקטובר 1949 נידון לשלוש שנות מאסר באשמת חברות בתנועה הציונית.
בשנת 1952, בתום תקופת המאסר, נשללה נתינותו וגורש אל מחוץ גבולות עיראק.
עבד בכוחות הביטחון עד לפרשתו לגמלאות.
חבר הנהלת ארגון יוצאי המחתרת הציונית חלוצית בעיראק.

בבליה מנשה
bottom of page