top of page

בן-פורת מרדכי - תל-אביב

תקופת הפעילות: מנובמבר 1949 עד יוני 1951.
תחום הפעילות: עלייה (מבצע עזרא ונחמיה).
ספרים: "לבגדאד וחזרה", הוצאת מעריב, 1996.

בן-פורת מרדכי - תל-אביב
bottom of page