top of page

בר דיין יוסף

נולד בבגדאד בשנת 1923.
הצטרף לתנועת החלוץ בשנת 1942.
סיים סמינר ג' בשנת 1943.
הצטרף לזרוע ההגנה כמדריך ומפקד אזור, בביתו החזיק סליק נשק.
השתתף ברישום עולים במבצע עזרא ונחמיה.
נציג הועדה לשלילת נתינות.
למד ראיית חשבון ומילא תפקיד של מנהל מרחב דן-פ"ת של לשכת המס עד פרישתו לגמלאות.
לאחר מכן שימש כמבקר פנים בקרן ברל כצנלסון בבית ברל.

בר דיין יוסף
bottom of page