top of page

דהן הרצל

נולד בבגדאד בשנת 1930.
חבר בתנועת החלוץ.
ביוני 1947 נתפס במוצל בדרכו לעלייה דרך סוריה ונידון לשנת הגליה באשמת ציונות.
במרס 1949 עלה ארצה דרך בצרה ואיראן.

דהן הרצל
bottom of page