top of page

יונס חיים

נולד בבגדאד 1929.
הצטרף לתנועת החלוץ.
בפברואר 1949, בדרכו לעליה דרך איראן, נתפס ע"י המשטרה עקב הלשנת המבריח ובחודש מאי 1949 נידון לחמש שנות מאסר.
באוקטובר 1953 הוגלה לקפריסין לאחר שנשללה אזרחותו ומשם עלה ארצה.

יונס חיים
bottom of page