כהן מרדכי

נולד בבגדאד בשנת 1924.
חבר בתנועת החלוץ.
במאי 1948 נעצר ובפברואר 1949 נידון לשלוש שנות מאסר באשמת פעילות ציונית.
בפברואר 1952 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

כהן מרדכי