top of page

כתב (אגאי) הדסה

נולדה בבגדאד בשנת 1930.
הצטרפה לתנועת החלוץ, השתתפה בסמינר ה'.
הדריכה קבוצות נוער, חברה במספר ועדות.
בביתה החזיקה סליק נשק.
עלתה בלתי לגאלית דרך בצרה - פרס.
הצטרפה לקיבוץ קדמה, לאחר מכן עבדה בנעמ"ת, ופרשה בתפקיד של רכזת אזור.

כתב (אגאי) הדסה
bottom of page