top of page

מורד אליהו

נולד בבגדאד בשנת 1925.
בשנים 1942 - 1943 סייע במבצע להברחת חיילים פולנים מצבא אנדרוס לארץ דרך פרס.

הצטרף לתנועת החלוץ ולזרוע ההגנה, בה בנה סליקים לנשק בבתים וכן עסק בהעברת נשק מהסליקים לכיתות הלימוד וההדרכה.
בשנת 1949 עלה בדרך בלתי לגאלית דרך ח’נקין- פרס.
 

מורד אליהו
bottom of page