top of page

מרדכי בדריה

נולדה בארביל בשנת 1928.
חברה בתנועת החלוץ.
בשנת 1948 נידונה לשנתיים מאסר באשמת ריגול לטובת ישראל.
בשנת 1951 עלתה במסגרת שלילת הנתינות.

מרדכי בדריה
bottom of page