top of page

סופר מרדכי

נולד בבגדאד בשנת 1926.
בשנת 1949 נתפס ע"י המשטרה כאשר השתתף בהפגנה נגד ראש הקהילה ונידון לשלוש שנות מאסר.
במאי 1952 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

סופר מרדכי
bottom of page