top of page

סלמן נעים

נולד בבגדאד בשנת 1921.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1948 נידון לשבע שנות מאסר באשמת ציונות.
בשנת 1955 לאחר שחרורו עלה במסגרת שלילת הנתינות.

סלמן נעים
bottom of page