top of page

רחמים מנשה

נולד בדיואניה בשנת 1921.
חבר בתנועת החלוץ.
במאי 1948 נידון לעשר שנים מאסר באשמת ציונות.
בשנת 1957 עלה ארצה דרך טורקיה במסגרת שלילת הנתינות.
עבד במפעל הפיס עד לפרשתו לגמלאות.

רחמים מנשה
bottom of page