top of page

שבתאי נאג'י

נולד בעמארה בשנת 1908 .
בשנת 1949 נידון לתשעה חודשים מאסר באשמת הברחת כספים לישראל.
בשנת 1950 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

שבתאי נאג'י
bottom of page