top of page

שחייק שאול

נולד בבגדאד.
מראשוני המצטרפים לתנועת החלוץ, השליחים הראשונים התגוררו בביתו.
פעל בלווי החיילים היהודים שערקו מצבא אנדרס ברחבי עיראק בהיותו בתפקיד של שומר ברכבת העיראקית.
בשנת 1943 עלה עם החיילים מהיחידות שעברו דרך סוריה ולבנון.
בארץ, מפקד לשכת הגיוס בטבריה.
משנת 1990 היה יו"ר הסתדרות הגמלאים בטבריה.
 

שחייק שאול
bottom of page