top of page

(בן מרדכי אברהם (תופיק

נולד בבגדאד.
מראשוני המצטרפים לתנועת החלוץ.
בשנת 1944 נשלח לארץ בדרך בלתי לגאלית על מנת לעבור קורס בהפעלת אלחוט.

לאחר חזרתו לבגדאד תיקן את מכשיר האלחוט שהיה מושבת והצליח להפעילו, ומשנת 1945 קיים קשר קבוע עם הארץ.
הכשיר אלחוטאים, החזיק את המכשיר בביתו.
בשנת 1951 עלה ארצה.
עבד במוסד, פעל ביוון ובאיטליה.
בזכותו התקיים קשר סדיר בין תנועת החלוץ לארץ, תרומתו בתחום זה הייתה ייחודית.

(בן מרדכי אברהם (תופיק
bottom of page