top of page

(ברזילי נעים (אליעזר

נולד בבגדאד בשנת 1927.
בשנת 1944 הצטרף ל"תנועת החלוץ" ולזרוע ההגנה ושמש כמפקד אזור וחבר בוועדת קבלת מצטרפים לזרוע ההגנה.
בביתו החזיק סליק נשק.
במבצע עזרא ונחמיה פעל ברשום עולים.
בשנת 1951 עלה ארצה.
עסק בהנהלת חשבונות, הגיע למעמד בכיר בחברת אפריקה ישראל עד פרישתו לגמלאות.

(ברזילי נעים (אליעזר
bottom of page