top of page

(סופר (שינה) קלרט (כרמלה

נולדה בבגדאד בשנת 1930.
הצטרפה לתנועת החלוץ והשתתפה בסמינר מדריכים.
הדריכה קבוצות, הצטרפה לזרוע ההגנה והחזיקה סליק נשק בביתה.
בשנת 1951 עלתה ארצה.
עסקה בהנהלת חשבונות בבנק הבינלאומי ובאוניברסיטה.
נפטרה בשנת 1991.

(סופר (שינה) קלרט (כרמלה
bottom of page