top of page

(שמואל רוני (יעקב

נולד בבגדאד בשנת 1928.
הצטרף לתנועת החלוץ והשתתף בסמינר ח' למדריכים.
הדריך קבוצות נוער, חבר ועדת ארגון.
הצטרף לזרוע ההגנה כחבר מן שורה.
בעל השכלה תיכונית.
בשנת 1949 עלה ארצה דרך פרס (דרום).
הצטרף לקיבוץ, ולאחר מכן עסק בהוראה.
לפני פרשתו עבד בבנק לאומי.
נפטר בשנת 2000.

(שמואל רוני (יעקב
bottom of page