top of page

(שמש יצחק (בועז

נולד בשנת 1920.

היה מדריך בתנועה ומפקד אזור ב"שורה" בסניף תל אביב (בגדאד).
הצטרף לתנועת החלוץ והדריך קבוצות מבוגרים ונוער.
חבר ועדת ההכשרה המקצועית.
בהיותו מורה בבית הספר אליאנס פעל לגיוס מורים ונערים לתנועת החלוץ.
הצטרף לזרוע ההגנה כמפקד אזור, בביתו החזיק סליק נשק.
נתפס ונשפט על פעילות ציונית.
עלה לארץ בשנת 1953 (ליגלית-קפריסין-ישראל).
השכלתו תיכונית.

בארץ עבד כמבקר חשבונות במס קנייה תל אביב.

(שמש יצחק (בועז
bottom of page