top of page

('חן אליהו (עמוס ב

נולד בבגדאד בשנת 1929.
בוגר סמינר, הדריך קבוצות של נערים עובדים.
אכסן בביתו עולים לפני יציאתם לדרך.
בשנת 1950 עלה דרך כרכוך - פרס.
הצטרף למושב טל שחר.

לאחר מכן עבר השתלמויות בהנהלת חשבונות וביחסי עבודה.
מילא תפקיד מפקח שכירים באגף מס הכנסה עד פרישתו לגמלאות.

('חן אליהו (עמוס ב
bottom of page